Podstawowe informacje o języku w prawie.

in #pl-prawo3 years ago

Podstawowe informacje o języku

SEMIOTYKA - ogólna nauka o znakach w szczególności znakach słownych. (Semiotyka języka polskiego).
Dzieli się na:
• semantyka - przedmiotem jest relacja między znakiem a tym do czego ten znak się odnosi. Np.: "dom" oznacza budynek mieszkalny. Znaczenie jest wyznaczane przez sposób użycia wyrazów czy wyrażeń
• syntaktyka - przedmiotem syntaktyki są reguły poprawnego budowania wyrażeń złożonych. Składne łączenie pewnych wyrazów w jakieś dłuższe wyrażenia złożone
• pragmatyka - przedmiotem jest relacja między znakiem a odbiorcą, nadawcą tego znaku. Role semiotyczne wypowiedzi.

ZNAK - dostrzegalny układ, rzecz lub zjawisko spowodowane celowo przez człowieka ze względu na pewne wyraźnie ustanowione lub zwyczajowo przyjęte reguły znaczeniowe. A więc reguły znaczeniowe reguły nakazujące wiązać z tym układem rzeczy lub zjawiskiem myśli określonego rodzaju.
Znak należy odróżniać od oznaki.

OZNAKA, symptom, objaw, to jest wszystko to co współwystępując z jakimś układem lub zjawiskiem nakierowuje na ten układ rzeczy lub zjawisko nasze myśli. Dostrzegalny układ rzeczy lub zjawisko, ale nie musi być spowodowany przez człowieka, brak reguł znaczeniowych.

Język - system znaków słownych określany przez 3 rodzaje reguł:

 1. Reguły wyznaczające zasób słów tego języka.
 2. Reguły syntaktyczne - reguły określające sposób wiązania znaków w wyrażenia złożone.
 3. Reguły znaczeniowe.

W przypadku języków naturalnych (języki etniczne np.: język polski) reguły te kształtują się w sposób spontaniczny. Te reguły odtwarzane są poprzez obserwacje sposobów używania ich przez użytkowników języka. Język prawny i język prawniczy podziela wiele cech języka naturalnego:
• Wieloznaczność
• Niedookreśloność nazw
• Nieostrość nazw

ZNACZENIE - utrwalony sposób posługiwania się danym słowem przez członków danej wspólnoty komunikacyjnej, sposób użycia danego utworu czy wyrazów.

 1. Homonimy - wyrazy lub wyrażenia złożone które są wieloznaczne (zamek, pióro).
 2. Synonimy - wyrazy różnobrzmiące ale mające takie samo znaczenie.
 3. Idiomy - po pierwsze są to wyrażenia złożone, po drugie takie które mają znaczenie swoiste - idiomatyczne (mieć węża w kieszeni).

ROLE SEMIOTYCZNE WYPOWIEDZI :

 • wypowiedzi formowane w danym języku pełnią różne role, formułuje się je w jakimś celu
  ROLE :
  • Opisowe - służą do stwierdzenia że tak a tak jest a tak a tak nie jest
  • Ekspresywna - wypowiedzi służące wyrażeniu naszych ocen, ocena jako przeżycie, aprobata, dezaprobata
  • Dyrektywna/sugestywna - mają za zadanie wpływać na zachowanie się osób, wypowiedzi dyrektywne, normy postępowania
  • Performatywna - wypowiedzi przez które dokonuje się czynności konwencjonalne czyli np.: nadaje się imię jakiemuś statkowi, wypowiedzi które się wiąże kogoś w związek małżeński (ogłaszam Was mężem i żoną)
  • Uwalniająca - wypowiedzi służące rozładowaniu stanu stresu, emocji.

Zdjęcie: https://pixabay.com/en/justice-statue-lady-justice-2060093/
Źródło - Zygmunt Ziembiński Logika Prawnicza. (inspiracja)