Przepisy kompetencyjne - PA

in #pl-prawo2 years ago

Przepisy kompetencyjne są zawarte w prawie materialnym, w ustawach materialnych.
Zakres działania mówi nam, że przepisy ustrojowe nie stanowią podstawy do podejmowania działań władczych, do wykonania administracji. A więc przepisy ustrojowe określają sferę spraw których organ powinien wykorzystać swoje kompetencje.

Natomiast kompetencje organu to inaczej właściwość, i ta właściwość jest istotą wyodrębnienia oraz podstaw działania organów administracji. Czyli aby podmiot mógłby być nazwany organem albo żeby mógłby być zaliczany do organu administracji musi mieć własne kompetencje. Te kompetencje to jednocześnie uprawnienie i obowiązek organu do korzystania z określonej formy w zakresie działań administracyjnych. Nieskorzystanie z kompetencji jest jednocześnie tak zwaną bezczynnością organu. Organy podejmują działania władcze na podstawie przepisów kompetencyjnych, ale organy administracji nie mogą własnym działaniem zwiększać, zmniejszać, zmieniać albo przenosić zakresu kompetencji bez specjalnego. Jest to tak zwany zakaz subdelegacji. Tego zakazu subdelegacji nie naruszają podmioty działające w zastępstwie organu (np.: wojewoda, wiceprezes, wiceminister).

Sort:  

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @meowcliver! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!