Uczestnicy procesu karnego

in #pl-prawo2 years ago

Uczestnicy procesu – są to podmioty, które biorą udział w procesie karnym w roli wyznaczonej im przez ten proces i które swoim zachowaniem wpływają na bieg tego procesu. Możemy wyróżnić 5 kategorii uczestników

Organy prowadzące – w zależności od etapu postępowania organ będzie inny,
Strony procesowe – wyróżniamy oskarżyciela, pokrzywdzonego, powoda cywilnego, oskarżonego, przedstawiciele procesowi stron – przedstawiciel ustawowy, obrońca, pełnomocnik rzecznicy interesu społecznego – prokurator w procesie adhezyjnym (proces cywilny w razie procesu karnego), czy rzecznik praw obywatelskich.

Pomocnicy procesowi – osoby które swoim działaniem ułatwiają funkcjonowanie organów procesowych - wykonują czynności techniczne a nie procesowe : tłumacz, protokolant, stenograf, osoby utrwalające obraz i dźwięk.

Sort:  

!tipuvote 2 hide

Congratulations @meowcliver! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!