Zasada pomocniczości i proporcjonalności.

in #pl-prawo3 years ago (edited)

Zasada pomocniczości inaczej subsydiarności jest obecna we wstępie do polskiej Konstytucji i została wprowadzona do prawa unijnego traktatem z Maastrich.
Miała ona stanowić panaceum na rozrost na inflację przepisów unijnych.
Obecnie zasada pomocniczości występuje w protokole nr 2 do traktatu lizbońskiego i jest regulowana w art 5 ust 3 traktatu o Unii.

,,3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.,,

Zasada ta zarządza procesem przyznawania kompetencji prawodawczych państwom prawodawczym albo Unii.

Opiera się o 4 założenia normatywne

  1. Prawo unijne może być stanowione tylko w ramach dziedzin właściwości konkurencyjnej, tylko wtedy gdy regulacje krajowe bądź regionalnie nie będą efektywniejsze, nie będą dostatecznie skuteczne.
  2. Komisja europejska lub inna instytucja unii ma ciężar dowodu na ww. okoliczność, przysługuje jej obowiązek udowodnienia przysługiwania regulacji na poziomie europejskim
  3. Istnieje obowiązek konsultacji projektu z parlamentami krajowymi które mogą wyrazić sprzeciw przeciwko projektowi albo skierować skargę do TS na akt prawny unii, o ile narusza to zasadę pomocniczości.
  4. Jak ustawa przyznaje jakieś kompetencji gminie(powiat, województwo) to ona jest najważniejsza . UE nie mogą wchodzić w jej kompetencje.

Do pracy wykorzystałem:

  1. https://pixabay.com/photos/justice-statue-lady-justice-2060093/
  2. art 5 ust 3 traktatu o Unii.