You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jedno zdjęcie, jeden moment...#11- Polityka, która zniszczyła przyjaźń...

in #pl-sport4 years ago

Dzięki. Nie znałem motywu przyjaźni. Bo motyw z flagą dla mnie jako miłośnika b. Jugosławii i koszykówki to coś... Nie wiem jak określić... Wyjątkowo symbolicznego w biegu historii.

Sort:  

Ja zaś ciągle nie mogę odżałowac śp.Petrovica. Zginął w momencie, w którym dopiero się rozkręcał. Miał świetny sezon w New Jersey. Mimo tego,że mówiło się,że podpisał kontrakt z Panathinaikosem, to gdyby został w NBA byłby dziś wymieniany w top 10-15 ligi.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37114.26
ETH 2439.06
USDT 1.00
SBD 4.00