Sort:  

Też się długo zastanawiałem, gdy robiłem korektę tekstu :D Musiałem właśnie obejrzeć film, bo to nie jest takie oczywiste :)

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 51019.11
ETH 4348.07
BNB 587.93
SBD 6.07