Sort:  

Też się długo zastanawiałem, gdy robiłem korektę tekstu :D Musiałem właśnie obejrzeć film, bo to nie jest takie oczywiste :)

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 42638.72
ETH 3256.70
BNB 472.81
SBD 4.89