Sort:  

Też się długo zastanawiałem, gdy robiłem korektę tekstu :D Musiałem właśnie obejrzeć film, bo to nie jest takie oczywiste :)

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42794.09
ETH 3270.05
BNB 485.08
SBD 4.88