You are viewing a single comment's thread from:

RE: Plus-kodoj: poŝtkoda sistemo por la tuta mondo

in #plus-codes3 years ago

Bedaŭrinde mi komprenas preskaŭ nenion. Tamen ŝajnas esti grava afero. Ankaŭ mi ŝatas laice rigardi al google map. Sed kie troviĝas Esperantujo?

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35793.52
ETH 2493.65
USDT 1.00
SBD 4.05