Sort:  

Bedaŭrinde mi komprenas preskaŭ nenion. Tamen ŝajnas esti grava afero. Ankaŭ mi ŝatas laice rigardi al google map. Sed kie troviĝas Esperantujo?

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57229.83
ETH 4582.75
BNB 627.99
SBD 7.25