Sort:  

Bedaŭrinde mi komprenas preskaŭ nenion. Tamen ŝajnas esti grava afero. Ankaŭ mi ŝatas laice rigardi al google map. Sed kie troviĝas Esperantujo?

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35835.46
ETH 2526.54
USDT 1.00
SBD 4.04