Aking Hiling sa Pagtugma ng Oras

in #poetry3 years ago (edited)


image source

Ikaw ang unang pangako na nais kong panatilihin
Ang aking unang pag asa na ang isang bagay ay maaaring tumagal magpakailanman
Ikaw ang unang pagkakataon na nagbukas ako na parang isang namumulaklak na bulaklak
At ibinigay sa iyo ang bawat piraso ko
Itinuro mo sa akin na wag mahiya sa pag bubukas ng sarili
Na oras na upang ilabas ko ang aking kagandahan na nakatago sa ilalim ng makapal na balat
Ikaw ang unang tao na nabigo akong makahanap ng isang tula para sa iyo
Mahal kita mula sa iyong buong pagkatao
At walang matalinghagang salita ang makagagalak sa aking puso sa bawat paghanga ko sa bahagi mo
Ikaw ang unang pagkakataon na gusto kong ibahagi ang sarili ko
Sa unang pagkakataon gusto kong basahin ang bawat mensahe mo na parang paborito kong libro
Ang aking unang halik
Ang aking unang pagkakataon na parang my paro paro sa paligid ko pag katapos kong marinig ang pangalan mo
Ikaw ang paborito kong kanta
Ang aking 11:11 na kahilingan
Habang nakatingin sa isang orasan at naghihintay na ang mga numero ay ganap na magtugma
Upang hilingin na panatilihin ang isang pag ibig na alam kong para sa akin.

Sort:  

May hiwaga pu ba sa 11:11 sis @ahna8911? Para saken pu kase walang espesyal na oras. Basta kasama ku siya, lahat ng oras ay espesyal. (Heart heart)

...ahahahaung 11:11 wish daw..ahahahah


Ibinahagi ang lathalang ito sa #pilipinas channel para sa mga curator ng Curation Collective Discord Community, binigyan ng upvote at ni-resteem ng @c-squared na account pagkatapos ng manu-manong pagsusuri.
This post was shared in the #pilipinas channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations @ahna8911! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ahna8911! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ahna8911! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!