Poetry Farrohah Ulfa #27|| Spesial Puisi Buat Adik Tercantikku

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/farrohahulfa-poetry-farrohah-ulfa-27-spesial-puisi-buat-adik-tercantikku-r1spajlk-1539957956762.png

: Asmaul Husna

Yang paling asyik
Dalam hidupmu yang khusyuk
Biar kuabadikan dan kabarkan
Kelak, di masa yang lain
Senyummu akan jadi cerminan
Yang menakjubkan

Paopale Daya, 19 Oktober 2018

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49245.40
ETH 4164.63
BNB 554.51
SBD 6.11