Poetry Farrohah Ulfa #35|| Kebersamaan Kita yang Istimewa

Sebagai kakak
Mengabadikan jejak
Yang paling asyik
Adalah jalan bahagia
Tepikan segala tangis

Kelak, ketika kau, aku
Telah menia
Hanya kenangan ini yang tetap muda
Mengajarkan kita
Betapa penting setia
Jadi degup bersama

Madura, 23 Oktober 2018

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/farrohahulfa-poetry-farrohah-ulfa-35-kebersamaan-kita-yang-istimewa-gvfh7b2f-1540304557385.png

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.69
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57294.79
ETH 4458.95
BNB 623.47
SBD 7.04