Poetry Farrohah Ulfa #40|| INTI SARI KEBERSAMAAN

Sebab kebersamaan mesti dikenalkan
Ianya bekal mengubur dendam
Juga curiga yang mencekam

Sebab kebersamaan mesti dihadirkan
Sebagai vitamin bagi bathin
Menepikan segala bentuk kegelisahan

Junglorong, 30 Oktober 2018

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/partiko.io/img/farrohahulfa-poetry-farrohah-ulfa-40-inti-sari-kebersamaan-ugskb8h4-1540850030005.png

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56594.92
ETH 4493.45
BNB 620.22
SBD 7.23