You are viewing a single comment's thread from:

RE: H-IIA i Falcon 9 – dwie rakiety mogą wystartować w odstępie 61 sekund

in #polish4 years ago

Hej, znalazłem w tekście kilka skrótów, oto ich wyjaśnienie:

AkronimRozwinięcie
SLC-4ESpace Launch Complex 4 East, Vandenberg – Platforma startowa 4E (wschodnia) w bazie wojskowej Vandenberg.
Zostaw up-vote jeśli uważasz ten komentarz za przydatny.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43141.69
ETH 3320.47
BNB 495.37
SBD 4.95