Borys Ankietuje #2steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

Witam ponownie !

question-2736480_1920.jpg

Dziękuje wszystkim za odpowiedzi w poprzednich ankietach !

Ponieważ ilość głosów była niewielka, a tematy są wciąż aktualne zostawiam część ankiet nadal otwartych na Wasze odpowiedzi. Do puli trafiają trzy nowe z dziedzin takich jak: Steemit, telewizja, religia.

Dotychczasowe wyniki.

  • Wybraliście Google jako platformę do przeprowadzania ankiet, na chwilę obecną ta metoda wydaje mi się najbardziej intuicyjna.

  • W sondażach wyborczych steemian prowadzi Polska Fair Play, Roberta Gwiazdowskiego.

  • Nauczyciele mogą liczyć na nasze poparcie w swoich postulatach.

  • Pieniądze nie są naszym motywem przebywania na Steemit.

  • Nikt nie zna użytkownika brs55 :)


Ankiety - zapraszam do oddania głosu.

NoweNadal Aktualne
ReligiaWybory parlamentarne
Populacja steemitNauczyciele
TelewizjaPieniądze czy rozrywka


survey-1594962_1920.jpg


Sugestie.

Proszę o sugestie na temat prowadzenia ankiet, co wam się podoba, a co nie. Co zmienić, a czego nie ruszać. Zapraszam także do dyskusji w komentarzach na temat poruszonych spraw.

Psst. taki tam mój produkt ;)

Sort:  

Congratulations @brs55! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @brs55! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56539.90
ETH 4546.66
BNB 622.26
SBD 7.21