Sort:  

Wydaje mi się, że niewielkie zainteresowanie może wynikać ze złego otagowania (i wypromowania) posta. Na pewno pl-konkurs zwróciłby większa uwagę.

Ciężko mi się przestawić na nowe tagowanie :-) kiedyś #polish wystarczało

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49368.85
ETH 4198.32
BNB 557.78
SBD 5.96