AIR SHOW RADOM POLAND 2018

in #polish4 years ago (edited)

Next year we will celebrate the 100th anniversary of Polish Aviation. Already at the moment, I can say with almost 100% confidence that Radom will be the organizer of the AIR SHOW 2018 air show.
On this occasion a photo album is being prepared in which you will be able to see all types of aircraft flying in the Polish Armed Forces.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Lotnictwa Polskiego. Już w tej chwili niemal ze 100% pewnością mogę powiedzieć że to właśnie w Radomiu odbędą się największe w historii polskich skrzydeł - pokazy lotnicze.
Z tej okazji przygotowywany jest album fotograficzny w którym będziecie mogli zobaczyć wszystkie typy statków powietrznych latających w Polskich Siłach Zbrojnych.

DSC8611

Today I want to show you photos that you will not see in this album, but they are equally interesting.

Dziś chcę Wam pokazać zdjęcia których nie zobaczycie w tym albumie, a są one równie ciekawe.

DSC3444

I spent almost 6 years photographing the PZL-130 Orlik planes.
It was the time when I was flying with an aerobatic team and acting as a commentator of air shows. During the flights to the show places I visited almost the whole of Europe from the air, and the effects can be seen today.

Na fotografowanie samolotów PZL-130 Orlik poświęciłem niemal 6 lat. Był to czas kiedy latałem z zespołem akrobacyjnym i pełniłem funkcję komentatora pokazów lotniczych. Podczas przelotów na miejsca pokazów zwiedziłem z powietrza niemal całą Europę, a efekty możecie zobaczyć właśnie teraz.

DSC3957

The picture above shows a view from the capital of Greece, Athens. Below you can see a wind power plant located in the North Sea.

Zdjęcie powyżej przedstawia widok znad stolicy Grecji - Aten. Poniżej możecie zobaczyć elektrownię wiatrową usytuowaną w Morzu Północnym.

DSC00367

If you want more of this type of photos, let me know.

Jeśli chcecie więcej tego typu zdjęć dajcie znać.

Pozdrawiam @ginas Geetings.

Sort:  

tip! 0.2 :)

More, more, more!!!

Extra czekamy z niecierpliwością na więcej!!!

Tak genialne, że aż brak słów.

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56959.94
ETH 4552.05
BNB 624.54
SBD 7.25