Koronawirus a katalońskie dążenia SEPARATYSTYCZNE

in #polish2 years ago

familia-wears-basilica-protective-barcelona-sagrada-front_64df9d48-4892-11ea-b9ea-c2a424b98379.webp

☣️ Pandemia koronawirusa nie ominęła rzecz jasna Półwyspu Iberyjskiego. Dotknęła także Katalonię.

🧐 W tym kontekście interesujące są nie tylko pytania o wpływ spowodowanego wirusem spowolnienia, a może i większego załamania gospodarczego na mieszkańców Katalonii. Istotne mogą się również okazać polityczne reperkusje pandemii i jej wpływ na katalońskie dążenia emancypacyjne.

📇 Wspomnianym tematom nieco miejsca w swojej analizie pt. Hiszpania wobec pandemii COVID-19 poświęcił Maciej Pawłowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). Pisze on między innymi, że

„Obecna sytuacja pokazuje też, że w nadzwyczajnych okolicznościach rząd może uniezależnić się od poparcia separatystów katalońskich poprzez współpracę z Ciutadans. Jednocześnie nieskuteczne działania ze strony władz regionalnych i przejęcie odpowiedzialności za walkę z pandemią przez podejmujące stanowcze decyzje władze państwowe mogą doprowadzić do osłabienia tendencji separatystycznych w Katalonii”.

Dodaje przy tym, że podejmowane celem zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa działania Govern de Catalunya (Generalitat) nakierowane były i są na wykorzystanie pandemii do zmniejszenia zależności Katalonii od Hiszpanii i do zwiększenia poparcia mieszkańców regionu dla idei niepodległości.

🤔 Czy tego rodzaju prognozy i przewidywania okażą się trafne będzie można powiedzieć mniej więcej w połowie roku czy też wtedy, gdy koronawirus będzie w Katalonii już tylko wspomnieniem. Dopiero wtedy, między innymi na podstawie wyników badań opinii, będzie można stwierdzić, czy utrzyma się obserwowany od jakiegoś czasu trend spadku zaufania do katalońskich polityków, przekładający się na spadek poparcia dla idei niepodległości regionu. Może się bowiem okazać, że epidemia koronawirusa znacznie osłabi zapał secesjonistów oraz popierającej ich sporej części katalońskiego społeczeństwa.

  • Czekając na nowe dane i na nowe informacje na ten temat polecam lekturę wspomnianej analizy. Całość znajduje się pod tym adresem.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54957.44
ETH 4138.77
BNB 607.87
SBD 7.07