Thomas Sowell w nowej odsłonie

in #polish2 years ago

📣 Pojawiło się właśnie nowe wydanie jednej z najlepszych książek profesora Thomasa Sowella.

⚠️ W ofercie wydawniczej Fijorr Publishing znajdziecie Ekonomię dla każdego w eleganckiej, twardej oprawie.

IMG_5674anet.jpg

📙 Jeśli ktoś z Was ma zamiar przeczytać tylko jedną książkę o ekonomii lub podarować komuś ekonomiczną książkę jako świąteczny prezent, powinna to być właśnie Ekonomia dla każdego. Przy czym sposób, w jaki Thomas Sowell o ekonomii pisze, zagwarantuje, że na jednej książce się nie skończy.

➡️ Książkę znajdziecie między innymi w tym miejscu.

Sort:  

Congratulations @hanki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 150 posts. Your next target is to reach 200 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58667.85
ETH 4730.20
BNB 647.42
SBD 7.30