Wspólnie wesprzyjmy HONGKONG

in #polish2 years ago

Wspólnie-wesprzyjmy-Hongkong-fb-01a.jpg

🗽 Jako Stowarzyszenie Libertariańskie przywiązujemy dużą wartość do naszych celów statutowych, spośród których szczególną estymą darzymy ideę wolnej Polski i wolnego świata. Uważamy, że jednym z naczelnych celów każdego wolnościowca powinno być bowiem dążenie do normalizacji życia jednostek, a za takie traktujemy społeczeństwo wolne od nacisku i przymusu ze strony aparatu państwowego. Jednocześnie z przykrością obserwujemy działania rządu chińskiego, który od kilkunastu miesięcy prowadzi regularny i otwarty konflikt z mieszkańcami Hongkongu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Hongkong to była kolonia brytyjska, która przez lata wykształciła swój własny, doskonale funkcjonujący rynek wewnętrzny – realnie częściowo niezależny zarówno od brytyjskiej metropolii jak i chińskiego mocarstwa. Na mocy porozumienia między rządem brytyjskim i chińskim, po zakończeniu okresu 99-letniego „najmu” tego terytorium, w 1997 roku Hongkong został przekazany z powrotem Chińskiej Republice Ludowej i pozostaje częścią tego państwa. Warto jednak dodać, że zgodnie ze wspomnianym porozumieniem teren ten funkcjonuje jako autonomiczna jednostka administracyjna z odrębnym systemem rządów lokalnych i częściowo wolnym systemem ekonomicznym, niezależnym od kontynentalnych Chin. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że władze chińskie zdecydowały się złamać porozumienie z mieszkańcami tego kraju i zmusić go do przyjęcia narzuconych przez Pekin rozwiązań polityczno-ekonomicznych.

📰 Temat ten podnoszony był na stronie internetowej i w mediach społecznościowych SL wielokrotnie w przeciągu ostatnich miesięcy, a po dłuższych dyskusjach wewnętrznych jako Stowarzyszenie uznaliśmy go za kwestię, którą powinniśmy poruszyć w naszych działaniach zewnętrznych. Sytuacja w Hongkongu pokazuje bowiem, w jakiej sytuacji znajduje się jednostka we współczesnym świecie: dopóty wykonuje zadania zlecone przez rządy państwowe, dopóki może funkcjonować w miarę swobodnie. W momencie, gdy pęka cienka linia akceptacji dla rozrostu państwowego aparatu, jednostka staje się obiektem zemsty monopolu przemocy.

Nie mamy do czynienia tylko z czczymi pogróżkami względem protestantów. Działania chińskiego aparatu państwowego dążą do realnego ukrócenia wolności wyznania w tym regionie, a przede wszystkim do reformy systemu ekonomicznego, który dotychczas funkcjonował w ramach porozumienia „jeden kraj, dwa systemy”. Realnie Chińczycy chcą zredukować wolność Hongkongu i zrównać go administracyjnie z innymi podległymi państwu chińskiemu dystryktami.

👉 Przed najbliższym posiedzeniem Sejmu będziemy przekonywali Posłanki i Posłów do lobbowania za przyjęciem sejmowej uchwały wspierającej walczących o niezależność mieszkańców Hongkongu. Po rozmowach wewnątrz Stowarzyszenia doszliśmy do wniosku, że będziemy publicznie promować tę ideę i zachęcać inne organizacje środowisk wolnościowych do wspierania tej inicjatywy. Uważamy, że naszą powinnością jest wsparcie środowisk wolnościowych w Hongkongu i będziemy starali się przekonać polskich parlamentarzystów do przegłosowania wyżej wymienionej uchwały.

📃 Nasze stanowisko w tej sprawie przekaże Posłankom i Posłom nasz członek, Krzysztof Moszyński. Wierzymy jednak, że i inne organizacje wolnościowe w kraju pójdą za naszym przykładem i podniosą temat Hongkongu w swoich oświadczeniach. Wierzymy w wolne społeczeństwo.

Sort:  

Congratulations @hanki! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 54921.43
ETH 4139.94
BNB 618.65
SBD 7.11