Sort:  

No to już zależy skąd jest prąd wytwarzany jak wiadomo w Polsce głównie z węgla ale Np w święta w Polsce w jeden dzień prąd w 30% był uzyskany z wiatru.

I jeżeli zanieczyszczanie w trakcie wytwarzania prądu liczymy jako spalanie auta elektrycznego to tak samo należy doliczyć do spalania zwykłego silnika spalanie w trakcie wydobycia i transportu ropy

Oprócz źródła energii ważny problem stanowią baterie

Istnieją formy odzysku zużytych baterii.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41923.38
ETH 3126.75
USDT 1.00
SBD 4.77