Sort:  

Cześć Kate :) Zrobię co w mojej mocy :)
Na początek kilka reuploadów z YT, zobaczymy jak to się w ogóle obsługuje.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37040.90
ETH 2470.56
USDT 1.00
SBD 4.03