Sort:  

Ciekawe co z rosjanami

Tak jak napisałem w ostatnim akapicie, NASA planuje podobną misję na drugą połowę lat dwudziestych. Ale tak samo jak w przypadku Chińczyków, nic nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzone.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35238.48
ETH 2421.67
USDT 1.00
SBD 3.97