You are viewing a single comment's thread from:

RE: Muzea w Warszawie - Stacja Muzeum

in #polish4 years ago

To jednak nie wszystko, na zewnątrz muzeum znajduje się skansen pojazdów szynowych. Jest to największy zbiór w Polsce i liczy 50 jednostek, ułożonych na torach jeden za drugim.
Znajdziemy tam lokomotywy, pociągi pancerne, wagony restauracyjne i wiele, wiele innych eksponatów.

  1. Stojących na torach, nie ułożonych.
  2. Stacja Muzeum posiada jeden pociąg pancerny i nie posiada wagonów restauracyjnych.
  3. "Wiele eksponatów" to głównie lokomotywy i 2 bądź 3 wagony towarowe, ewentualnie pług śnieżny bardzo rzadko otwierany dla publiczności, jeden wagon motorowy, 3-4 wagony pasażerskie. Niewiele.
Sort:  

Po pierwsze dziękuję za uwagi :)

Racja w muzeum jest jeden pociąg pancerny (lokomotywa + wagon), natomiast pisząc wagon restauracyjny miałam na myśli wagon salonowy tzw. Salonkę Bieruta.

Co do ilości zbiorów to dla mnie ponad 20 lokomotyw parowych, do tego jeszcze po kilka elektrycznych i spalinowych i wagony towarowe to jest sporo ciekawych okazów w jednym miejscu, których na co dzień nie mam okazji widzieć ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43141.69
ETH 3320.47
BNB 495.37
SBD 4.95