Sort:  

znajoma biegła w połmaratonie w Dublinie (chyba) i tam losowalo pośród uczestników nagrody w postaci zafundowanego wyjazdu i startowego w NYC! To chyba taki cel każdego biegającego maratony. Myślę, że niezwykła przygoda

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50988.33
ETH 4357.29
BNB 585.22
SBD 6.22