You are viewing a single comment's thread from:

RE: Normański kościół świętego Leonarda w Thorpe (hrabstwo Derbyshire, Anglia)

in #polish3 years ago

Witaj @cezarys . Grupa @sp-group przegłosowała Twoją kandydaturę na członka naszej społeczności. Chciałbym wręczyć Ci zaproszenie i pokrótce opisać zasady naszego działania. Napisz mi proszę jak mogę się z Tobą skontaktować.

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 40064.51
ETH 2300.67
USDT 1.00
SBD 6.58