Sort:  

Przecież nie sprzedaje, tylko zmieniam postać SP, żeby mieć wybór, w zależności od rozwijającej się sytuacji :D Parafrazując: Mój STEEM, mój wybór.

Chyba też nie masz STEEM w postaci SP w 100% xP i raczej po ostatnich doniesieniach nie zmienisz proporcji xP

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43120.55
ETH 3322.04
BNB 495.87
SBD 4.93