You are viewing a single comment's thread from:

RE: Pieczenie świątecznych pierniczków

in #polish4 years ago

Mam nadzieję, że przy ich dekoracji jak zwykle pomoże mi @noisy - no o ile znajdzie na to czas.

wcale nie jestem zmuszany, by właśnie tutaj napisać:

Oczywiście, że udekoruję :)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43058.58
ETH 3317.98
BNB 494.57
SBD 4.94