Co to jest nauka?

in #polish2 years ago

Czy nauka musi być empiryczna?
Jakie są składowe nauki?
Czy teologia to nauka?

Tematy te zawsze wzbudzają duże emocje wśród internautów, ale niestety bardzo często ich opinie są umotywowane ideologicznie i nieoparte na stanie faktycznym. Dlatego zapraszam do tych krótkich rozmyślań, by uodpornić się na niewiedzę innych!

Lektury:
E. Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006, s. 70-88.
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2018, s. 23-31.
https://centrumnauki.uni.lodz.pl/inde...

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50436.53
ETH 4405.38
BNB 589.85
SBD 6.23