You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czy można było iść z Niemcami na Rosję?

in #polish3 years ago

Może i można było, nie da się tego sprawdzić na pewno, zawsze to będzie gdybanie. Można natomiast odpowiedzieć czy powinniśmy.
Zychowicz twierdzi że owszem, rozumiem że Ty również, bo to by było "pragmatyczne". No cóż być może lepiej znieśli byśmy wojnę, ale co jeśli nasza pomoc by była tą cegiełką która by wystarczyła do zwycięstwa Hitlera?
Ze złem zawsze z pozoru lepiej się dogadać. Z pozoru.

Posted using Partiko Android

Sort:  

Problem polega na tym, że dołożyliśmy cegiełkę do zwycięstwa ciemiężyciela ze wschodu. I do tego jeszcze sprawiliśmy sobie wrażenie zwycięzców. Co lepsze? Nie śmiem oceniać. Było jak było.
Ja raczej jestem zdania, że prowadzić należy tak politykę, by mieć wybór. W tamtej sytuacji - kraj dogaduje się z okupantem, rząd londyński z sojusznikami zachodnimi. W świetle tej pracy (ale też innych) było to możliwe. I chyba pożądane.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36403.87
ETH 2423.94
USDT 1.00
SBD 3.96