You are viewing a single comment's thread from:

RE: Najpierw trzeba zburzyć, żeby coś zbudować

in #polish4 years ago

Dla jednych ściernisko, dla innych działka z potencjałem :) Pierwszy krok za Wami, teraz już z górki ;) Budowa domu to żmudny proces, ale też bardzo ciekawa przygoda.

Trzymam za was kciuki...i proszę o to samo w naszej sprawie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49193.22
ETH 4116.36
BNB 561.89
SBD 5.97