You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dlaczego nie wycofuję się? /Jesienna deprecha #2

in #polish2 years ago

@mmmmkkkk311 czy mógłbyś dodać nasze grupowe konto do obserwowanych? Publikujemy za pomocą @busy.org i twoja obserwacja pozwoliłaby nam na załapanie się do @busy.pay. Było by to dla nas sporym wsparciem, gdyż pozwoliło by nam to w pewnym stopniu zneutralizować tak zwaną "krzywą zarobków" wprowadzaną w HF21.

@michalx2008x

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 42872.08
ETH 3275.00
BNB 484.98
SBD 4.87