Co to jest DeFi? (Zdecentralizowane Finanse)

in #polish2 years ago

Co to jest DeFi_.png

Co to jest DeFi?

DeFi to skrót od zdecentralizowanych finansów i jest to ogólny termin dla klasycznych usług finansowych, które są przetwarzane przez zdecentralizowaną platformę taką jak blockchain.

DeFi

Podczas gdy teoretycy spierają się o możliwościach technologii blockchain, budowniczowie są zajęci jej tworzeniem.

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami rosnącej fali ambitnych projektów, które połączyły siły w walce ze scentralizowanym systemem finansowym i przekształcają tradycyjną gospodarkę bankową. Sojusz tych projektów jest obecnie oficjalnie nazywany DeFi.

DeFi to połączony ruch projektów, który promuje i rozbudowuje, zdecentralizowaną architekturę wykorzystując do tego technologie blockchain, na której może tworzyć tradycyjne instrumenty finansowe. Dzięki temu instrumenty te pozostaną poza kontrolą rządową i regulacyjną.

Innymi słowy, ideą jest opracowanie i obsługa zdecentralizowanych finansowych narzędzi opartych na blockchain, takich jak cyfrowe aktywa, protokoły p2p i dApp-y, które działają głównie w sieci Ethereum. Większość z nich to narzędzia typu open source, których celem jest zapewnienie rozwiązań umożliwiających wygodne zarządzanie cyfrowymi środkami finansowymi.

DeFi chce stworzyć całkowicie zdecentralizowany i niezależny system finansowy, który w ogóle nie opiera się na tradycyjnym systemie bankowym.

table of content.png

Krótka historia DeFi

DeFi jest prawdopodobnie najbliższe pierwotnej wizji twórcy Bitcoina – Satoshiego Nakamoto. Najbardziej wyrazisty wyraz oryginalnej wizji Satoshi’ego znajduje się być może w pierwszym zdaniu „białej księgi” „Bitcoin: Elektroniczny System Pieniężny Typu Peer-to-Peer”

BitcoinElektronicznySystemPieniężnyTypuPeertoPeer.png

Bitcoin w dużej mierze pozostał wierny tej wizji decentralizacji, ale gdy tylko ludzie zauważyli potencjał leżącej u jego podstaw (technologii blockchain), historia stała się nieco inna.

Zarówno banksterom, jak i rządom nie spodobała się pierwotna wizja Satoshiego, ponieważ cała ich infrastruktura finansowa zależy od istnienia pośrednika. Jednocześnie instytucje te nie mogły sobie pozwolić na ignorowanie potencjału samej technologii blockchain.

W rezultacie banki, instytucje finansowe, rządy, a nawet giganty technologiczne, takie jak IBM, Microsoft czy nawet Facebook (projekt „Libra”)...[...]


Jeśli jesteś zainteresowany/a dalszą częścią tego artykułu to zapraszam Cię na moją stronę, gdzie znajduje się pełna publikacja tego tekstu:

https://szymonwsieci.pl/defi/

Serdecznie zapraszam
Szymon w Sieci

STOPKA2908x300.png

Sort:  

Congratulations @szymonwsieci! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.066
BTC 51507.06
ETH 4402.63
BNB 587.82
SBD 6.24