Sort:  

i teraz, żeby jak najwięcej osób zobaczyło te naklejki, to musisz albo robić często w domu lan-party (ludzie to jeszcze robią?), albo chodzić ze stacjonarką po mieście :)

drugie nakleję w aucie, więc tam zasięg będzie większy :)

Jeśli jestem człowiekiem to tak, ludzie to robią.
Najlepiej siąść w kilka osób przy kilku PC ale w jednym pokoju i zwalczać noc i mobki. ;)

I took quite a lot so here is "pałkerson up" B-)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35263.74
ETH 2457.37
USDT 1.00
SBD 4.01