Sort:  

Steem jest piękną platformą - pozwala brać sprawy w swoje ręce - jak właśnie dowodzi ten post, takie inicjatywy mogę się wręcz samo finansować :)

Jeżeli zrobię coś dobrego dla społeczności - społeczność może to docenić - mi taki układ bardzo pasuje :)

Dokładnie, to jest w tym super :)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43021.58
ETH 3334.32
BNB 499.46
SBD 4.95