Delmenhorst

in #qcou2 years ago

Ang Delmenhorst ay nabanggit sa unang pagkakataon noong 1254 bilang ang kastilyo ng Mga Bilang ng Oldenburg. Mula sa 1281 hanggang 1447 ang isang mas batang sangay ng bahay ng Oldenburg ay nanirahan doon, na namatay kasama si Archbishop Nicholas ng Bremen. Ang Oldenburg at Delmenhorst ay muling nakikibahagi sa ilalim ng Count Dirk na, matapos ang kanyang kasal kay Hedwig van Holstein, nakuha din ang County ng Holstein.

Noong 1463, isa pang sideline ang itinatag sa Delmenhorst ng ikatlong anak na lalaki ng Count Dirk. Noong 1482 ang county ay inookupahan ng prinsipalidad ng Münster at pagkatapos ng pagkamatay ng huling bilang ni Jacob ang pananatili ng Münster ay nagpatuloy.

Noong 1547, ang mga Bilang ng Oldenburg ay nakuha na muli ang kastilyo at nakarating sa Münster, na muling nakikipagtulungan sa mga county. Noong 1577 ay itinatag ang isang mas batang sangay para sa ikatlong pagkakataon sa Delmenhorst na may Count Anton II. Ang huling bilang ay si Christiaan na namatay noong 1647. Iyon ang dahilan kung bakit ang tiyak na reunification sa Oldenburg naganap.

Matapos ang pagkalipol ng mga bilang ng Oldenburg noong 1667, ang parehong mga county ay dumating sa hari ng Denmark. Mula 1711 hanggang 1731, sa ilalim ng pamamahala ng Denmark, si Delmenhorst ay ipinangako sa elektoral ng Hanover. Noong 1774, ang mga county ng Oldenburg at Delmenhorst ay nagkakaisa upang bumuo ng Duchy of Oldenburg para sa Holstein-Gottorp house.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 28.35% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You got a 86.49% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 62829.38
ETH 2229.93
BNB 569.08
SBD 8.97