Falkenstein

in #qcou2 years ago

Ang Falkenstein Reich Castle ay itinayo malapit sa Kaiserslautern bago ang 1135. Sa paligid ng 1230 ito ay nagiging ang upuan ng Philips III van Bolanden, na founds isang sideline ng na linya dito. Si Philips ay Reich Chamber lord at kastilyo tagapag-alaga ng Trifels Castle, kung saan ang korona jewels ng Empire ay pinananatiling. Sa pamamagitan ng kanyang kasal kay Isengard van Münzenberg, ang ari-arian ng pamilya ay pinalawak ng kalakal sa silangan ng Rhine. Ang kastilyo ng Neu-Falkenstein ay itinatayo sa Taunus, na lumilikha ng isang kaluwalhatian na tinatawag ding Falkenstein. Kaya may dalawang Falkenstein goodies sa loob ng parehong pamilya. Noong 1398 ang kaluwalhatian sa Kaiserslautern ay nakataas sa isang county para sa Philips VIII (namatay noong 1407). Ang kanyang kapatid, si Elector Werner van Trier ang huling bilang sa pamilyang Bolanden. Sa kanya ang pamilya ay namatay noong 1418.

Si Agnes van Falkenstein, ang kapatid na babae ng huling bilang ay kasal kay Otto van Solms (namatay 1409). Ang kanilang anak na babae na si Agnes van Solms, na kasal kay Count Rudrecht van Virneburg, ay ang tagapagmana sa county ng Falkenstein. Sa ganitong paraan si Falkenstein ay konektado sa county ng Virneburg. Binebenta ni Rudrecht VII van Virneburg ang county ng Falkenstein noong 1456 sa kanyang pinsang Wirich van Daun-Oberstein. Gayunpaman, ang emperador ay nagpapahiram sa duke ng Lorraine sa Falkenstein at Wirich van Daun ay dapat tanggapin si Falkenstein bilang isang pautang. Ang sitwasyong ito ay nagreresulta sa mahahabang pagtatalo at proseso.

Si Emich V van Daun-Falkenstein ay namatay nang walang mga inapo noong 1628. Sa pamamagitan ng kalooban, ang county ay pumupunta sa kanyang ikalawang pinsan na si Frans Christof van Daun-Oberstein. Pagkamatay niya noong 1636, isa pang ikalawang pinsan, si Johan Adolf van Daun-Bruch, na minana ng kalooban. Ang kaniyang anak na si Willem Wirich van Daun-Bruch ay nagbebenta ng county noong 1667 sa Duchy of Lorraine. Samantala, ang county ay sinasakop mula 1646 hanggang 1667 ng Philips Dietrich van Manderscheid-Kail. Base sa kanyang mga claim sa kanyang kasal sa Elizabeth Amalia van Löwenhaupt, isang apo sa tuhod ni Jan van Daun-Falkenstein.

Si Duke Charles III ng Lorraine ay nagdaragdag ng county ng Falkenstein sa kanyang anak mula sa isang iligal na kasal, si Karel Hendrik. Noong 1667 ang anak na ito ay naging bilang ng Vaudemont, Falkenstein at Saarwerden. Matapos ang kanyang kamatayan sa 1723 ito ay bumabalik sa Duke Leopold ng Lorraine. Noong 1736, nang itinakwil ng kanyang anak na si Duke Frans III Stefan ng Lorraine ang Duchy of Lorraine, napanatili niya ang county ng Falkenstein. Dinadala nito ang county sa isang personal na unyon sa Grand Duchy of Tuscany. Kung, pagkatapos ng kamatayan ni Maria Theresia noong 1780, ang kanyang anak na si Joseph II ay namamana ng mga lupain ng Austrian, kaya ang pagkakaisa ni Falkenstein sa mga ari-arian ng Habsburg. Sa kabila ng kalapitan ng Austrian Netherlands, ito ay nananatiling isang hiwalay na yunit.

Noong 1797 ang county ay isinama sa France. Sa 1815 ang Kongreso ng Vienna higit sa lahat idinagdag ito sa kaharian ng Bavaria.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 28.36% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You got a 86.82% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

Congratulations @morwen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.13
JST 0.145
BTC 60156.99
ETH 2151.34
BNB 609.07
SBD 9.27