Meissen

in #qcou2 years ago

Noong 968, si Pope John XIII, sa panukala ni Emperador Otto I, ang nagtatag ng diyosesis ng Meißen sa loob ng lalawigan ng Magdeburg ng simbahan. Ang mga obispo ay mga pinuno ng kaharian mula pa noong 1230 at pinamamahalaang upang bumuo ng isang maliit na lugar sa paligid ng Wurzen, Stolpen na pundasyon (1222), itinatag noong 1184, at sa tinatawag na Eigensche Kreis sa Upper Lausitz. Kahit na ang mga obispo ay walang pamahalaan, sila ay naging lalong nakasalalay sa Marquisate ng Meißen at ang huling legal na kahalili, ang Elector-General of Saxony.

Ang diyosesis ay hiwalay mula sa simbahan ng lalawigan ng Magdeburg noong 1339 at inilagay nang direkta sa ilalim ng papa. Sa 1400 ang paninirahan ay inilipat sa Stolpen at sa paligid ng 1500 sa Wurzen.

Sa Leipzig division ng Saxony noong 1485, ang proteksyon ng prinsipe-diyosesis ay nanatili sa parehong estado. Noong 1542, sinakop ng Electorship ng Saxony ang opisina ng Wurzen bilang paglabag sa Leipzig division. Bilang isang resulta, lumalaban ang labanan sa Duchy of Saxony. Sa pamamagitan ng pamamagitan ni Hesse, ang Elector of Saxony at ang Duke of Saxony ay dumating sa isang kasunduan: mula ngayon ang Elector ang namamahala sa tanggapan ng Wurzen at ang opisina ng Duke ng Stolpen.

Noong 1558 nagkaroon ng kontrahan sa pagitan ng Bishop Johan IX at mga tagapagmana ni Bishop Nicholas II ng Carlowitz. Noong 1559, ang Stolpen ay sinakop ng Saksonya, pagkatapos ay napilitang palitan ng obispo ang Stolpen at Bischofswerda para sa tanggapan ng Mühlberg. Sa Mühlberg, gayunpaman, ang obispo ay hindi naging isang soberano tulad ng sa Stolpen. Ang Mühlberg ay ang paninirahan mula 1559 hanggang 1570.

Noong 1581 ay naging Lutherano ang obispo, pagkatapos ay inalis niya ang kanyang opisina. Ang dom kabanata ay nagtalaga ng Tagapagpaganap na si August van Saksen bilang tagapangasiwa, pagkatapos nito ang principality ay hindi na umiiral. Ang cathedral chapter ay nanatili. Noong 1663, ang principality ng diyosesis ay naging bahagi ng Electorship of Saxony, ngunit hindi hanggang 1818 na sinunod ang tiyak na pagsasanib. Ang tanggapan ng Wurzen ay idinagdag sa Leipziger Kreis at ang tanggapan ng Stolpen ay idinagdag sa Meißnischer Kreis.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

Congratulations @morwen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got a 25.64% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You got a 86.63% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

You just received a 56.96% upvote from @honestbot, courtesy of @morwen!
WaveSmall.gif

You got a 23.81% upvote from @mitsuko courtesy of @morwen!

Coin Marketplace

STEEM 0.98
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 55765.38
ETH 2426.36
BNB 577.58
SBD 7.99