Niedermünster

in #qcou2 years ago

Ang Abbey of Niedermünster ay isang kublihan na kublihan na nauukol sa Bavarian Kreits sa loob ng Holy Roman Empire.

Ang monasteryo ay nasa loob ng mga pader ng estado ng estado ng Regensburg.

Binanggit ang monasteryo sa unang pagkakataon sa paligid ng 890. Ang monasteryo ay relocated sa pamamagitan ng Duchess Judith ng Bavaria, ang asawa ng Duke Henry I. Sa paligid ng 973 ang Duchess mismo pumasok sa monasteryo. Sa 1002, ang monasteryo ay naging emperador-wala sa ilalim ni Emperador Henry II. Mula noong 1229 ang monasteryo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Papa. Sa simula ng ikalabintatlong siglo, ang abbess ay nakuha ang marangal na karangalan.

Ang talata 25 ng Reichsdeputationshauptschluss ng Pebrero 25, 1803 ay idinagdag ang kumbento sa isang bagong estado: ang Regensburg principality, na kung saan ay bahagi ng Halalan ng Pinuno ng Kanselor.

Sa isang kasunduan ng 16 Pebrero 1810 sa France, ang Elector (na mula noon ay may pamagat ng prince-primate mula pa noong 1806) ay nagbigay sa Principality ng Regensburg at samakatuwid ay ang dating kumbento ng St. Emmeram sa France, na pagkatapos ay ipinasa sa kaharian ng Bavaria.

Sort:  

Congratulations @morwen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 86.33% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.13
JST 0.145
BTC 60156.99
ETH 2151.34
BNB 609.07
SBD 9.27