Petershausen

in #qcou2 years ago

Noong 983, itinatag ni Bishop Gebhard II ng Constance ang Benedictine Abbey ng Petershausen sa hilagang bangko ng Rhine sa tapat ng lungsod ng Constance. Si Petershausen ay bahagi na ngayon ng lunsod; ang kumbento ay isang museo na ngayon.

Noong 1566 ang monasteryo ay naging walang pamahalaan pagkatapos ng mahabang pakikibaka sa prinsipalidad ng Konstanz at ng imperyal na lungsod ng Konstanz. Noong 1575, ang pagpasok sa College of Swabian Reich Presidents sa Reichstag

Noong 1581, ang Sankt Georg abbey sa Stein am Rhein ay isinama sa Abbey ng Petershausen kasama ang toasts Klingenzell sa Thurgau.

Parapo 5 ng Reichsdeputationshauptschluss ng Pebrero 25, 1803, idinagdag ang biro sa mga botante ng Baden.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 23.38% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You just received a 30.93% upvote from @honestbot, courtesy of @morwen!
WaveSmall.gif

You got a 87.50% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.14
JST 0.144
BTC 62969.18
ETH 2230.58
BNB 549.79
SBD 8.82