Regenstein

in #qcou2 years ago

Noong 1169 ay binanggit ang Count Koenraad Regenstein, isang anak na lalaki ng Count Poppo Blankenburg. Si Regenstein ay nanatili sa upuan ng isang sideline ng mga bilang ng Blankenburg. Pagkatapos ng 1246, si Regenstein ay may pag-aari ng linya ng Blankenburg-Heimburg. Pagkaraan ay naging utang si Regenstein mula sa prinsipalidad ng Halberstadt. Noong 1368 ay minana ng mga Bilang ng Regenstein ang county ng Blankenburg.

Matapos ang pagkamatay ng Mga Bilang ng Blankenburg noong 1599, hiniram ng Obispo ng Halberstadt ang Duke ng Brunswich-Wolfenbüttel. Sa Digmaan ng Tatlumpung Taon, ang obispo ng Halberstadt, Leopold William ng Austria, ay nagpautang sa Austrian Tattenbach na pamilya sa kastilyo noong 1644. Kasama ni Halberstadt, dumating si Regenstein sa pamamagitan ng Kapayapaan ng Osnabrück noong 1648 sa Electorhood of Brandenburg. Bagaman ang pamilyang Tattenbach ay nagsagawa ng soberanya, hindi sila nagtagumpay sa pagkakaroon ng katayuan bilang isang estado. Ang parehong Brunswijk at Brandenburg inaangkin ang mga karapatang ito. Noong 1662 ang kastilyo ay sinakop ng mga hukbo ng Brandenburg at naging isang kuta. Nagsimula ang Brunswijk ng isang kaso laban sa Brandenburg at natapos na sa isang matagal na tumatakbo na kaso. Matapos ang fortress ay conquered sa pamamagitan ng Pranses hukbo sa 1757, ito ay buwag sa 1759. Ang resulta ng pare-pareho na pakikibaka na ang county ng Regenstein ay hindi gumamit ng upuan nito sa kolehiyo ng Westphalian bilang. May ilang mga naninirahan ang lugar.

Mula 1807 hanggang 1813 ang lugar ay bahagi ng kaharian ng Westphalia. Ang Kongreso ng Vienna ay nagpanumbalik ng lumang sitwasyon noong 1815. Hanggang 1945 nanatili itong isang exclave ng Prussia (bilang kapalit sa Brandenburg) sa Brunswijk.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 29.41% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You got a 89.60% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

Congratulations @morwen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 1.32
TRX 0.12
JST 0.142
BTC 60204.96
ETH 2157.66
BNB 524.51
SBD 9.17