Wangen

in #qcou2 years ago

Si Wangen ay isang kahariang lunsod na nauukol sa mga Swabian Kreits sa loob ng Holy Roman Empire. Ang kasalukuyang pangalan ay Wangen im Allgäu.

Nabanggit si Wangen sa unang pagkakataon noong 815. Ito ay isang ari-arian ng Abbey ng St. Gallen, na nagtatag ng isang kasunduan dito sa ikalabindalawa siglo. Ipinagkaloob ni Emperador Frederick II ang lugar sa 1217 na mga karapatan ng lunsod. Ang lungsod ay dapat labanan para sa kanyang kalayaan, dahil ang pangangalaga ay ipinangako ng mga emperors, bukod sa iba pa noong 1267 sa pryor ng St. Gallen. Tanging sa 1367 ang pinamahalaan ng lungsod upang tubusin ang sarili mula sa pangako. Ang mga tagasuporta ng Repormasyon ay bumubuo ng isang minorya; ang mga miyembro ng konseho ay hindi bababa sa katoliko.

Sa Reichsdeputationshauptschluss ng Pebrero 25, 1803, ang talata 2 ay nagtatatag ng pagsasama sa Electoral Authority ng Bavaria. Ang kasunduan sa hangganan, na ginawa noong 18 Mayo 1810 sa pagitan ng mga kaharian ng Bavaria at Württemberg, ay nagtatakda na bahagi ng dating imperyal na lunsod, kabilang ang lunsod mismo, ay ililipat sa Württemberg.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 86.27% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

You got a 27.40% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 62829.38
ETH 2229.93
BNB 569.08
SBD 8.75