Sort:  

Peu ka nyan ka neu peu hawa kupi awak itam nyoeh... ha ha ha.. athat na teuh...

Hahahhaaaaaaaa, token bulut pih ka dipeuget bangai, ,,


Posted on RealityHubs - Rewarding Reviewers

Nyan keuh nyan... la sok hana meu peu awak kleng keubeu nyan... loeng ka u tarek mandum...

Saban chit, peuget gob peuget jih, cara atoe harga ret postingan hahahaa


Posted on RealityHubs - Rewarding Reviewers

Coin Marketplace

STEEM 0.88
TRX 0.12
JST 0.128
BTC 54621.79
SBD 7.58