You are viewing a single comment's thread from:

RE: This post is for role play

in #rp3 years ago

Już właściwie spała ale jeszcze na te ostatnie momenty go objęła z zadowoleniem i wtedy ostatecznie zasnęła, szczęśliwa i spokojna przy nim. Przynajmniej na tamtą chwilę...
Rano dopiero Levi mógł ją obudzić, nie chciało jej się wstawać z łóżka. To było jej wolne, chciała z niego skorzystać.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57155.56
ETH 4437.90
BNB 617.95
SBD 7.01