Seven Day Black and White Challenge - day #7

in #sevendaybnwchallenge4 years ago (edited)

This is my last photograph in the 7 day Black And White Challenge.

I was nominated by @imperfect-one, and today I'm nominating: @apiekarczyk

The Rules:

 • Take seven black and white photos that represent an aspect of your life
 • Post one image every day for seven days
 • No people
 • No explanation
 • Nominate someone every day, although anyone can join in
 • Use the tag: #sevendaybnwchallenge

Po polsku:

To moja ostatnia fotografia w ramach 7-dniowego Czarno-Białego Wyzwania Fotograficznego. Zostałam nominowana przez @imperfect-one, a ja dzisiaj nominuję: @apiekarczyk

Zasady:

 • Zrób 7 czarno-białych fotografii, które reprezentują jakieś aspekty Twojego życia
 • Publikuj jedno zdjęcie codziennie przez siedem kolejnych dni
 • Na fotografiach nie może być ludzi
 • Bez wyjasnień
 • Codziennie nominuj kolejnego uczestnika, ale przyłączyć się może każdy
 • Użyj tagu #sevendaybnwchallenge
Sort:  

Nice photo...

Coin Marketplace

STEEM 0.59
TRX 0.10
JST 0.072
BTC 53679.54
ETH 4220.19
BNB 596.45
SBD 7.08