marketmaven1's twitter Feed : 2019/07/10 23:22:22

in #share2steem2 years ago


Altijd maar weer die spin naar Trump om iets te proberen verklaren... Bart Haeck zou beter eens zijn horizon verbreden. Misschien eens kijken naar het effect van US renteverhogingen op de rest van de wereld? Ooh wait, dan moet hij echt journalistiek werk doen. Nevermind...
Market Maven


Posted from Twitter via Share2Steem

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57684.07
ETH 4591.62
BNB 627.38
SBD 7.24