marketmaven1's twitter Feed : 2019/07/19 17:22:52

in #share2steem2 years ago

De Fed van vandaag doet mij denken aan de Fed van 2011.

In 2011 dachten ze dat inflatie vertrokken was en ze alle zeilen moesten bij zetten om hyperinflatie te voorkomen.

In 2019 denken ze dat ze er alles aan moeten doen om deflatie te voorkomen.Market Maven


Posted from Twitter via Share2Steem

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 55047.09
ETH 4124.73
BNB 609.48
SBD 7.14