Vote for your witnesses - now! | Zagłosuj na witnessów - teraz!

in #steem2 years ago (edited)
Sort:  

Zrobione!

Posted using Partiko Android

Czyli których? Oprócz @gtg którego polecasz nazwy pozostałych z listy nic mi nie mówią. Czy to obcy czy nasi? Czy może ich kondominium, tzn. Najeźdźcy i nasi na wspólnej liście?

Zagłosuj po prostu jako proxy na gtg, a automatycznie zagłosujesz na 30 witnessów, których wybrał gtg.

ok, bez odbioru

o to konkretna porada miałem oddane głosy, ale cześć delegatów chyba wypadła z obiegu więc zrobiłem w ten sposób bo już nie wiadomo kto kim jest

Konkretna porada to każdy kto ma inny niż ma wersje 0.22.5 i najbliżej topki.

Wszyscy z 0.22.5 są ustawieni przez chińczyka.

Zrobione🙂

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23